• 1. Bendrosios nuostatos

  1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.skinija.lt susijusios nuostatos.

  1.2 www.skinija.lt internetinės parduotuvės teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų.

  1.3 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

  1.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”.

 • 2. Asmens duomenų apsauga

  2.1 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.skinija.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

  2.2 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

  2.3 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą užsiprenumeruodamas naujienlaiškį.

  2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikia užsakymui įvykdyti ir kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 • 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

  3.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui www.skinija.lt sugeneruotą užsakymo krepšelio sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

  3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.skinija.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

  3.3 Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

  3.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

  3.5 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.skinija.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 • 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

  4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.skinija.lt teikiamomis paslaugomis.

  4.2 Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti užsakymo (dėl prekės likučio trūkumo, dėl galimos prekės kainos nurodymo klaidos elektroninėje parduotuvėje www.skinija.lt), Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę.

  4.3 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

  4.4 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

  4.5 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo pasirinktu būdu.

  4.6 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  4.7 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

  4.8 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.skinija.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 • 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

  5.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

  5.2 Užsakymai priimami tik naudojantis elektronine parduotuve www.skinija.lt.

  5.3 Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

  5.4 Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

 • 6. Prekių pristatymas

  6.1 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  6.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti/priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats pasiimti/priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  6.3 Pristatymo laikas ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos po apmokėjimo patvirtinimo.

  6.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  6.5 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

  6.6 Pirkėjas privalo el. paštu e-shop@skinija.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 • 7. Prekių kokybė, garantijos

  7.1 Visi elektroninėje parduotuvėje www.skinija.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  7.2 Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

 • 8. Rinkodara ir informacija

  8.1 Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.skinija.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

  8.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

  8.3 Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  8.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

  8.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

  8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

 • 9. Baigiamosios nuostatos

  9.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  9.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.