BENDROSIOS NUOSTATOS

 • 1. UAB „SKINIJA“, juridinio asmens kodas 133618635, buveinės adresas Šilalės g. 14, Kaunas, LT-48315, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra elektroninės parduotuvės www.skinija.lt valdytojas.
 • 2. Bendrovei yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Bendrove, Bendrovės valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
 • 3. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir/ar joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine arba ja gali naudotis tik ribotai.
 • 4. Pažymime, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto neįspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate. Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę el. paštu: e-shop@skinija.lt.
 • 5. Detalesnę informaciją apie Bendrovę ir Bendrovės kontaktinius duomenis galite rasti internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „KONTAKTAI“.
 • 6. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktų reikalavimais.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 • 1. Sąvokos:

  SąvokaApibrėžtis
  „Asmens duomenys“ bet kokia informacija apie duomenų subjektą; platus asmens identifikatorių spektras, įskaitant fizinio asmens vardą ir pavardę, (darbo) telefono numerį, (darbo) el. pašto adresą, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių ir pan.
  „Specialių kategorijų duomenys“ asmens duomenys, kuriais atskleidžiama rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai arba narystė profesinėse sąjungose, taip pat tvarkomi genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.
  „Duomenų valdytojas“ arba „Valdytojas“ fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  „Duomenų tvarkytojas“ arba „Tvarkytojas“ fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  „Duomenų subjektas“ bet kuris gyvas individas, kuris yra Įstaigos saugomų asmens duomenų subjektas.
  „Duomenų tvarkymas“ bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  „Asmens duomenų saugumo pažeidimas“ saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.
  „Duomenų subjektas sutikimas“ bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
  „Asmens duomenų apsaugos pareigūnas“ Darbuotojas, atsakingas už Politikos įgyvendinimą Įstaigoje.

  Šio dokumento kontekste vartojamos sąvokos:

 • 2. Duomenų valdytojas – Bendrovė, t. y. UAB „Skinija“, juridinio asmens kodas 133618635, Šilalės g. 14, LT-48315, Kaunas, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir priemones.
 • 3. Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, pasiekiama adresu www.skinija.lt.
 • 4. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis Internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, besidomintis, siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamų prekių ir/ar gauti Bendrovės teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.
 • 5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 • 6. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia fizinio asmens duomenis.
 • 7. Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 • 8. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 • 9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 • 10. Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis paslaugas Bendrovei ar padedantis įvykdyti paslaugas prieš subjektą, ar su kuriuo gali būti vykdomi bendri projektai.
 • 11. Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 • 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  - Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  - Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine;
  - Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.
 • 2. Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Bendrovei šiais atvejais:
  - Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje;
  - Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu.
 • 3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Bendrovė gauna Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • 1. Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  - Elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  - Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  - Paslaugų suteikimo tikslu;
  - Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  - Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašas).
  Taip pat:
  - Identifikavimo tikslu;
  - Informavimo ir komunikavimo tikslu;
  - Skolų išieškojimo tikslu.
 • 2. Bendrovė Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 • 1. Bendrovė savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:

  - Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“.

  Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu.

  - Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo, rinkodaros tikslu;

  - Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu;

  - Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

  - Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu bei sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys.

  Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais sprendimo tikslu.

 • 2. Bendrovė pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • 1. Bendrovė užtikrina, laikosi ir gerbia Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:

  - teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;

  - teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;

  - teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;

  - teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

  - teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;

  - teisę nesutikti su Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrovė šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrovės interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

  - teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Bendrovė šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

  - teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

 • 2. Bendrovė informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi raštu dienos.
 • 3. Atkreiptinas dėmesys, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Bendrovė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
 • 4. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.
 • 5. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Bendrovė įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Bendrove el paštu e-shop@skinija.lt.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 • 1. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:

  - Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;

  - Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;

  - Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

  - Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;

  - Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.

 • 2. Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Bendrovė sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 • 1. Bendrovė naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse.
 • 2. Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
 • 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus. Kiekvienu atveju asmuo bus atskirai informuojamas.
 • 4. Bendrovė ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
 • 5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendrovę.
 • 6. Bendrovė siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Bendrovė neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
 • 7. Tuo atveju, jeigu Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Bendrovė privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 • 1. Bendrovė rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
 • 2. Bendrovė pažymi, kad nors Bendrovė stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų dėl trečiųjų asmenų galimos neteisėtos veikos.
 • 3. Atsiradus bet kokiems asmens saugumo pažeidimams, Bendrovė 72 val. bėgyje apie tai informuos visus Naudotojus ar subjektus, kurių duomenų saugumas galėjo būti pažeisti.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 • 1. Bendrovės Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Bendrovė sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
 • 2. Tačiau Bendrovė pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Bendrovei savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Bendrovės Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą.
 • 3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Bendrovei asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Bendrove adresu e-shop@skinija.lt.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 • 1. Bendrovė, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „SMS“ žinute.
 • 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • 3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:
  - prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Mano paskyra skiltyje Paskyra, formos apačioje, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Išsaugot“;
  - rašyti elektroninį laišką el. pašto adresu e-shop@skinija.lt arba skambinti bendruoju Bendrovės klientų
  konsultavimo telefonu +370 652 89484 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių; - atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
 • 4. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 • 5. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Bendrovę el. paštu e-shop@skinija.lt ar klientų konsultavimo telefonu +370 652 89484.

SLAPUKAI

 • 1. Siekiant, kad Naudotojui Bendrovės Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
 • 2. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
 • 3. Bendrovės naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės Partnerį.
 • 4. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

  Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisSukūrimo ir galiojimo laikasNaudojami duomenys
  PHPSESSID PrestaShop-* __lglaw _instashopGV
  Slapukas skirtas identifikuoti sesiją. Prestashop modulio slapukai, skirti saugoti informaciją naršant tarp puslapių Slapukas skirtas nustatyti ar rodyti pranešimą Instagram srauto atvaizdavimui
  Įėjus į svetainę. Galioja 1 – sesiją Įėjus į svetainę. Galioja 480 val. Uždarius slapukų pranešimą. Galioja 1 metus Įėjus į svetainę. Galioja 1 – sesiją
  Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius 1 1

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2021 m. gegužės 17d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainėje www.skinija.lt

KONTAKTINIAI DUOMENYS
UAB „Skinija“
Juridinio asmens kodas 13361863
Adresas: Šilalės g. 14, Kaunas LT-48315, Lietuva

Telefonas +370 652 89484
El. Pastas: e-shop@skinija.lt
Privatumo taisyklių redagavimo data 2021 05 17